RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”:

 1. Administratorem Państwa danych jest Robbo Multimedia Sp. z o.o.., ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, e-mail: rodo@getfiber.pl, tel: 22 701 87 71, NIP: 6312533927, KRS: 0000368189.
 2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa lub przez naszych partnerów.
 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  1. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
  2. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. C RODO,
 4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
  1. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  2. marketing usług własnych,
  3. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  4. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
  5. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  6. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc. A mających związek z przedmiotem działalności
 5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
 6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych.
 7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
  1. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
  2. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
  3. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
  4. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  5. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  6. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
  7. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
  8. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
  9. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
 8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
 10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
 11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
 14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
 15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt pod: rodo@getfiber.pl

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”:

 1. Administratorem Państwa danych jest GETFIBER Sp. z o.o.., ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, e-mail: rodo@getfiber.pl, tel: 22 701 87 71, NIP: 6312533927, KRS: 0000368189.
 2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa lub przez naszych partnerów.
 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  1. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
  2. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. C RODO,
 4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
  1. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  2. marketing usług własnych,
  3. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  4. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
  5. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  6. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc. A mających związek z przedmiotem działalności
 5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
 6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych.
 7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
  1. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
  2. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
  3. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
  4. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  5. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  6. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
  7. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
  8. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
  9. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
 8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
 10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
 11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
 14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
 15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt pod: rodo@getfiber.pl

 

Obowiązek informacyjny dla partnerów biznesowych

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają żadnego kontaktu z Orange. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Getfiber Sp. z o.o. w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych Państwa jako naszych partnerów biznesowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z łączącą nas umową i obowiązującymi przepisami.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe uzyskane od Państwa wykorzystujemy w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) -przez czas trwania umowy, udzielania odpowiedzi na reklamacje i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
 1. a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. b) zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; np. przepisy podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),

lub

iii) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im-przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów -przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi -przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes,
 1. marketingu bezpośredniego-przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 1. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów), przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),lub 90 dni w celu analizy przyczyn braku zawarcia umowy, od daty braku akceptacji oferty.
 1. weryfikacji wiarygodności płatniczej-przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nasz innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę -Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,
 1. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach -przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać dane.

 1. Które dane należy nam podać?

Wymagamy podania danych na formularzu umowy, w szczególności takich jak imiona i nazwiska, firma, adres siedziby, numer NIP. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne -które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże zgodnie z przepisami podatkowymi do wystawienia faktury niezbędne są imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a w przypadku gdy nabywca jest podatnikiem VAT ,jego numer NIP. Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane podane w formularzu umowy.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, możemy wchodzić w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług.

 1. Dodatkowe informacje o danych osobowych

Zawierając umowę lub w czasie jej trwania, mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

 1. Komu dane mogą być przekazane
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 2. agencjom reklamowym mającym podpisaną umowę ramową z Orange Polska na ewentualne potrzeby realizacji akcji marketingowych i promujących usługi hurtowe,
 3. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 4. podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi,
 5. podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną,
 6. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
 7. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
 8. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 9. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty,
 10. podmiotom nabywającym wierzytelności -w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie,
 11. przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy, przekazujemy Państwa dane biurom informacji gospodarczej i otrzymujemy stamtąd informacje o Państwa zadłużeniu dostępne w tych biurach,
 12. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych -w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 1. Dane z innych źródeł
 2. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy, przez czas trwania takiej czynności, będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym, w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy(podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 1. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS, rejestr UKE) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
 1. Jeśli dokonują Państwo płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach: w ramach warunków umownych możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas limitów (np. wysłanych wynikających z umowy) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danej umowie.

 1. Dane transmisyjne, o lokalizacji i dostęp do danych z urządzeń aktywnych.

Jeżeli w zakres usług, z których Państwo korzystają wchodzą usługi telekomunikacyjne Orange Polska, to przetwarzamy dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).

Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 1. a) wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu i rozpatrywania reklamacji,
 2. b) zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami,
 3. c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług, d)ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 4. e) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez czas 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby),
 5. f) marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody).

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy w tych celach, są dane (wszystkie lub niektóre) o tym, w jaki sposób, jak często i kiedy korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych oraz z sieci, w szczególności z:

 • połączeń głosowych, w tym o liczbie połączeń wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali,
 • dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywnościach na tych stronach, o rodzaju urządzenia końcowego (np. o modelu telefonu lub modemu, używanym systemie operacyjnym).

Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu -w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług oraz -w razie udzielenia nam zgody -w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych Klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

a)wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

b)marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług (o ile udzielą Państwo na to zgody),

c)świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielą Państwo na to zgody).

Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji, (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą),możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem czy badań dotyczących przemieszczania się grup ludności między określonym punktami naszej sieci.

Dane z urządzeń aktywnych dotyczące działania naszej sieci i jej funkcjonowania pozyskujemy, żeby sprawdzać techniczną jakość naszych usług i móc rozpatrywać reklamacje.

Dane te po ich pełnej anonimizacji możemy wykorzystać do analiz dotyczących działania naszej sieci i atrakcyjności oferty.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • sprostowanie(poprawienie niepoprawnych danych),
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek za pośrednictwem wiadomości email: internet@getfiber.pl lub przesyłając pisemny wniosek na adres:

Getfiber sp. z o.o.

 1. Żwirowa 28

05-506 Wilcza Góra

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Sprzeciw

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, (w tym profilowania), na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,(w tym profilowania), na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać(nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 1. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Kontakt
GETFIBER Sp. z o. o.

ul. Żwirowa 28
05-506 Wilcza Góra
NIP:123-122-95-71
Regon: 142627068

KRS: 0000368189

Kontakt 

tel.: 222 111 666
e-mail: interner@getfiber.pl
http://www.getfiber.pl